Privacyverklaring

Praktijk Maria Leenders hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder kunt u lezen hoe ik met uw persoonsgegevens om ga. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De gegevens worden niet digitaal opgeslagen. Maar de statussen worden in een afgesloten brandwerende kast bewaard. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim). Maria Leenders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maria Leenders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn dienst en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Voor een goede behandeling is het voor mij, als behandelend therapeut, noodzakelijk om een clientendossier aan te leggen. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de inhoud van uw consulten/behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw consult/behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, zorgverzekering, data van consult, korte omschrijving consult, kosten van het consult.

- Overige persoonsgegevens die u aan mij verstrekt middels gebruikmaking van het "contact"op mijn website door middel van mail of telefoon contact.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bij voorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiele administratie zodat ik een factuur kan opstellen. De gegevens in uw clientendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard. Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maria Leenders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indien om de persoonsgegevens waar ik over beschik naar u of een ander toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkmarialeenders.nl.

Maria Leenders heeft, via beroepsvereniging ( VIV) aansluiting bij een geschillencommissie, inclusief klachtenfunctionaris ( WWKGZ)

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig:

Maria Leenders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met met op.